ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این مجموعه از متون قانون به صورت جامع و کامل تست طرح ریزی شده و بسیار مفید برای آزمون قضاوت که هم ضریب 3 و در تمامی دور های از آزمون بیشتر سوالات از قانون طرح ریزی شده

20,000ریال