ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما به عقد(موقت یا دائم) فردی در آمده ودر زندگی با ایشان داراری فرزندی شده اید و برای گرفتن شناسنامه فرزند مجبور به ثبت واقعه ازدواج می باشید ولی همسر شما حاضر به ثبت واقعه ازدواج نمی باشد

با ارائه این دادخواست می توان حکم به ثبت واقعه ازدواج گرفته و شناسنامه فرزند را نیز هم بگیرید

 

50,000ریال