ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو حضانت 1-خوانده از فرزند مشترک2-تعیین خواهان به عنوان سرپرست3-پرداخت خسارات ناشی از دادرسی

100,000ریال