ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تقاضای صدور حکم لغو حضانت خوانده از1- فرزند مشترک2-تعیین خواهان به عنوان سرپرست3-پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی

با ارائه این دادخواست  لغو حضانت از فرزند مشترک می توان حکم  بر محکومیت خوانده به صدور حکم سلب حضانت فرزند/ فرزندان و صدور حکم حضانت برای شما به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی، مورد استدعاست.

30,000ریال