امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که در معامله ای شما خریدار بوده اید و تمام مبلغ معامله را پرداخته و بعد از آن متوجه می شوید که مورد معامله مال شخص دیگری بوده و فروشنده حق گرفتن مبلغ معامله نداشته

با ارائه این نمونه دادخواست دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده1 _ مطالبه وجه ثمن معامله 2_ پرداخت هزینه های جاری قرارداد 3_ تامین خواسته 4_پرداخت کلیه خسارات قانونی را بگیرید

17,000ریال