امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که از شرکتی چک دارید وفردی نیز پشت چک را امضاء و مبلغ را تایید نموده  با مراجعه به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت می خواهید تا از آن شرکت یا کارخانه و آن شخص وجه چک خود را دریافت کنید

این نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از شرکت ها و کارخانجات می تواند مثمر ثمر باشد

25,000ریال