امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

درصورتی که شما صاحب ملکی بوده و فردی با مزاحمت و به صورت جزئی نمی گذارد که از ملک خود استفاده کنید

این نمونه شکواییه مزاحمت از حق می تواند مثمر ثمر باشد

17,000ریال