امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که دارای حق ارتفاقی(حق المجرا حق العبور...) نسبت به ملکی بوده ولی صاحب آن ملک نمی گذارد که شما از حق خود استفاده کنید

این نمونه شکواییه ممانعت از حق می تواند مثمر ثمر باشد

17,000ریال