امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که فردی را به عنوان وکیل معرفی نموده اید

باارئه این نمونه متن لایحه اعلام عزل وکیل می توانید وی را عزل نموده وبه اطلاع دادگاه برسانید که خود یا وکیل دیگری کارهارا ادامه میدهد

17,000ریال