امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

لایحه استرداد دادخواست

در مواردی که لازم است دادخواست مسترد شود ، خواهان می بایست تا اولین جلسه رسیدگی ، دادخواست خود را استرداد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود ، برای تقاضای استرداد دادخواست می توان از نمونه لایحه استرداد دادخواست که در زیر آورده شده  استفاده نمود

 

50,000ریال