امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

درصورتی که هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت دریافت محکوم به(طلب خود یا چک و یا...) بدست نیامده و درخواست بازداشت (جلب)محکوم علیه رااز اجرای احکام  دارید

این نمونه تقاضای صدور برگ جلب بدهکار می تواند مثمر ثمر باشد

 

 

 

0ریال