ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در پرونده ای محکوم به پرداخت مبلغی شده اید(مثلا پرداخت مهریه) و توان پرداخت یک دفعه آن مبلغ را ندارید

می بایسیت صورت اموال و دارایی را خود را به مرجع قضایی اعلام داریدپ

این نمونه لیست اموال موضوع ماده 8 قانون نحوه محکومیت های مالی می تواند به شما کمک کند

21,000ریال