امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که با فردی یا شرکتی قراردادی(مثلا ساخت و ساز ساختمان) منعقد نموده اید

و در صورتی که وی کار ناتمام گذاشته با ایندرخواست  تامین دلیل فوری می توانید 

صدور قرار تامین دلیل فوری جهت صورت برداری از وضعیت موجود ساختمان جهت حفظ و ظبط دلائل را بگیرید

18,500ریال