ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که اجراییه به نفع شماصادر شده باشد با ارایه این تقاضای تشکیل پرونده اجرائی می توانید تقاضای تشکیل پرونده و  اقدامات لازم را جهت توقیف اموال محکوم علیه را درخواست دارید

25,500ریال