ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که در نظر دارید نسبت به پرونده ای درخواست تامین خواسته  بدهید شما می بایست مبلغی پول و یا.....به دادگاه بسپارید

این نمونه متن لایحه برای تودیع خسارت احتمالی و صدور قرار تامین خواسته می تواند مثمر ثمر باشد

27,500ریال